Информаторе о раду Општине Аранђеловац можете преузети овде:


Извод из Информатора – 2021

ОПШТИНА

АРАНЂЕЛОВАЦ

www.arandjelovac.rs

 

ИНФОРМАТОР

О РАДУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Аранђеловац, 

 


 


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

 ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

Oпштина Аранђеловац је јединица локалне самоуправе која се налази на територији Шумадијског управног округа.

Органи Општине су:

– Скупштина општине

– Председник општине

– Општинско веће

– Општинска управа

Седиште Општине Аранђеловац је у Аранђеловцу, Венац слободе бр. 10.

Матични број Општине је 07184549.

Порески идентификациони број (ПИБ) је 101486788.

  

КОНТАКТ

 Интернет

Интернет презентација Општине Аранђеловац пружа опширна обавештења и податке о раду Општине, а даје могућност комуникације постављањем питања путем сајта или електронском поштом.

Адреса сајта: www.arandjelovac.rs

 Адреса електронске поште: infocentar@arandjelovac.rs.


 Телефон:

 Телефонска централа: +381 (0)34 711-311

Факс: +381 (0)34 724-935


Пошта

Општина Аранђеловац

Венац слободе бр. 10,

34300 Аранђеловац, Србија

ПАК 540303


За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре на питања грађана задужена је Катарина Маринковић, саветник за послове протокола и односе са јавношћу.

телефон: 034/711-722,

е-адреса: kabinet@arandjelovac.rs


РАДНО ВРЕМЕ

Радно време у Управи Општине Аранђеловац почиње у 07.30 часова, а завршава се у 15.30 часова.

Секретари месних заједница (Стари Град, Центар, Буковик, Даросава) раде од 7.30 до 15.30 часова.

 Дневни одмор (пауза) у трајању од 30 минута користи се од 08.30 до 09.30 часова и то тако да се обезбеди континуирани рад са странкама.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду Општине Аранђеловац објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствa за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Информатор је сачињен на основу података из одељења и служби Општинске управе.

За тачност и потпуност података које садржи информатор одговорни су шефови одељења, одсека и служби Управе и начелник, односно заменик начелника Управе.

Информатор се објављује на сајту Општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs

Увид у Информатор се може остварити и копија добити у просторијама Општинске управе Аранђеловац, код начелника Одељења за општу управу и заједничке послове.

Одговорно лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општини Аранђеловац је Негослав Петронијевић, начелник Oпштинске управе општине Аранђеловац, док је овлашћено лице Данило Танасковић, вд заменик начелника Општинске управе.

 

Подношење захтева писаним путем

Општинска управа Општине Аранђеловац

За Негослава Петронијевића – начелника Општинске управе

Адреса: Венац слободе бр. 10

Е –адреса: nacelnik@arandjelovac.rs

 

Подношење захтева усменим путем

Сваког петка у времену од 13.00 до 15.00 часова.


Previous PostNext Post