Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и и 9/20), чл.58 и 65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

 о г л а ш а в а 

ДРУГУ ИЗМЕНУ ОГЛАСА О ЈАВНОМ УВИДУ
У
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КРЕЧЊАКА КАО ТЕХНИЧКО ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА
 НА ЛЕЖИШТУ „ВИС“, У СЕЛУ БОСУТА КОД АРАНЂЕЛОВЦА
СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 Огласом о јавном увиду, објављеном 03.03.2021. године у дневном листу „Новости“, на интернет страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs), оглашен је јавни увид у План детаљне регулације за експлоатацију кречњака као техничко грађевинског камена на лежишту „Вис“ у селу Босута код Аранђеловца са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

Огласом је објављено да ће се јавни увид обавити у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, I спрат, канцеларија бр.2, од  03. марта до 01. априла  2021.године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.  

У садржају огласа објављен је термин одржавања јавне седнице Комисије за планове Скупштине општине Аранђеловац, заказан за 05. април 2021. године у 11 часова у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, у малој сали на II спрату.   

Јавна седница није одржана због изостанка логистичке подршке Општинске управе општине Аранђеловац, услед тренутне епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid-19, што је и објављено у Огласу од 06.04..2021. године.

Обавештава се заинтересована јавност да ће нова, јавна седнице Комисије за планове бити одржана у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, у малој сали на II спрату, у петак, 14. маја 2021.године, у 1000 часова.

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне послове,
Општинске управе општине Аранђеловац

 

Документ можете видети и преузети овде:

Документ претходног огласа можете видети и преузети овде:

Previous PostNext Post