Оглас УП Соларна електрана КО Горња Трешњевица – 11.2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Датум: 06.11.2022.године
Број: 350-264/2022-05
Венац слободе бр.10
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 63. став 2,  Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021), и чл.91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19), Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац,

О Г Л А Ш А В А

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

за изградњу соларне електране,
на к.п.бр. 608, 609 и 610, све из  К.О. Горња Трешњевица,
на територији општине Аранђеловац

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу соларне електране, на к.п.бр. 608, 609 и 610, све из  К.О. Горња Трешњевица, на територији општине Аранђеловац, урађен од стране PROJEKTURA DOO BEOGRAD, из Београда, ул. Живојина Жујовића бр. 24.

Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је PROJEKTURA DOO BEOGRAD, из Београда, ул. Живојина Жујовића бр. 24.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације, путем писарнице општинске управе, доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац, ул. Венац слободе бр.10, 34300 Аранђеловац.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Катарина Вуковић, маст.инж.арх. (канцеларија бр.5).

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у периоду од 13.11.2022. закључно са 20.11.2022.године у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац (хол првог спрата), сваког радног дана од 11 до 14 сати. Материјал ће бити доступан на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs)

Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

Оглас УП Соларна електрана КО Горња Трешњевица

УП Соларна електрана КО Горња Трешњевица

Previous PostNext Post