Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. Закон и 9/20), чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

 

ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД У
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
 ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА
У ГОРЊОЈ ТРЕШЊЕВИЦИ

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Aранђеловац на седници одржаној дана 19. фебруара 2021. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса у Горњој Трешњевици („Сл.Гласник општине Аранђеловац“, бр.1/21).

Рани јавни увид организоваће се у трајању од 15 дана, почев од 14. априла 2021.године, на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs).

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова из области своје надлежности. као и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 29. априла 2021.године.

Документа ЈАВНОГ УВИДА можете видети и преузети овде:

Previous PostNext Post