Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020), чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД У
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“
на Букуљи код Аранђеловца.

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Aранђеловац на седници одржаној дана 19.02.2021.године донела Одлуку о изради Измене и допуне Планa детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца („Сл. гласник општине Аранђеловац“, бр. 1/21).

Рани јавни увид организоваће се у трајању од 15 дана, почев од 21. маја 2021.године, у просторијама општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, I спрат, канцеларија бр.1, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Материјал ће бити доступан и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs).

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 05. јуна 2021.године.

 

Документе можете видети и преузети овде:

Previous PostNext Post