ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -“УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА” Д.О.О. БР. 501-58/2023-05

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за имовинско-правне односе
и стамбено-комуналне послове
Број: 501-58/2023-05
Датум: 18.09.2023

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“, бр: 135/04, 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа, Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсек за имовинско-правне односе и стамбено-комуналне послове, обавештава јавност, заинтересоване органе и организације да је за носиоца пројекта: „УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА“ Д.О.О. ул. Крћевачки пут бр. 2, 34300 Аранђеловац, донето Решење број: 501-58/2023-05 од 14.09.2023.године и спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и доградња главне производне станице (ГПС) за компримовани природни гас на кат.парц.бр. 1591/5 КО Врбица на територији општине Аранђеловац.

           У спроведеном поступку донето је Решење број: 501-58/2023-05 од 14.09.2023. године, да за предметни пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину

            Представници заинтересоване јавности, заинтересовани органи и организације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе, Општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 18.09.2023.године

Previous PostNext Post