Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину „ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ“ Д.О.О. Аранђеловац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за имовинско-правне односе и
стамбено-комуналне послове
Број: 501-32/2024-05
Датум: 18.03.2024.године

На основу чл. 10 став 1. а у вези са чл. 29. став 1 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије “, број 135/04, 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће: „ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ“ Д.О.О. Аранђеловац, ул. Страхињића Бана број 1, 34304 Бања, општина Аранђеловац, поднело Општинској управи општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсеку за имовинско-правне односе и стамбено-комуналне послове Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Интерна станица за снабдевање дизел горивом превозних средстава у друмском саобраћају у оквиру предузећа (комплекса) „ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ“ Д.О.О. Аранђеловац (са једним подземним резервоаром за течна горива V=50 m³ и са једним аутоматом за истакање горива) и изградњу надстрешице за паркирање теретних возила, на к.п. бр. 876 К.О. Бања општина Аранђеловац, заведен под бројем: 501-32/2024-05 од 22.02.2024.године

         Представници заинтересоване јавности, заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину Захтева сваког радног дана од 09 до 14 часова у периоду од 18.03.2024.године до 27.03.2024.године у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9 и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

          Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени објекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће се благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 18.03.2024.године.

Previous PostNext Post