ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-„ПЕРНАДЕС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ Д.О.О. Аранђеловац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за имовинско-правне односе и
стамбено-комуналне послове
Број: 501-60/2024-05
Датум: 04.07.2024.године

На основу чл. 10 став 1. а у вези са чл. 29. став 1 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије “, број 135/04, 36/09), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

             

          Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће: „ПЕРНАДЕС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ Д.О.О. Аранђеловац-Предузеће за производњу, услуге и промет, ул. Проте Исаковића бб, 34300 Аранђеловац, поднело Општинској управи општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсеку за имовинско-правне односе и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Предузеће за производњу, услуге и промет „ПЕРНАДЕС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ Д.О.О. Аранђеловац, које за делатност има производњу, пресовање, сушење и складиштење производа од глине-800 тона на годишњем нивоу у Аранђеловцу на кат.парц.бр. 1645/1 и 1645/7 КО Врбица на територији општине Аранђеловац, заведен под бројем: 501-60/2024-05 од 05.06.2024.године а допуњен Захтев 26.06.2024.године

         Представници заинтересоване јавности, заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину Захтева сваког радног дана од 09 до 14 часова у периоду од 04.07.2024.године до 15.07.2024.године у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац ул. Венац слободе број 10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија број 9 и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

          Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени објекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће се благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 04.07.2024.године.

Previous PostNext Post