ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ- Милован Вулићевић ПР Производња вина од грожђа Винарија Вулићевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за имовинско-правне односе
и стамбено-комуналне послове
Број: 501-60/2023-05
Датум: 13.09.2023.

На основу чл. 10 став 1. а у вези са чл. 29. став 1 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац и инвеститор пројектa: Милован Вулићевић ПР Производња вина од грожђа Винарија Вулићевић Аранђеловац, Орашац, ул. Орашачки пут бб, Орашац на територији општине Аранђеловац, поднео Општинској управи Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсеку за имовинско-правне односе и стамбено-комуналне послове Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Винарија-пољопривредна зграда-зграда за чување и узгој пољопривредних производа на к.п. бр. 3235 КО Орашац на територији општине Аранђеловац, заведен под бројем: 501-60/2023-05 дана 05.09.2023.године

         Представници заинтересоване јавности, заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину захтева сваког радног дана од 09 до 14 часова у периоду од 13.09.2023.године до 22.09.2023.године у просторијама Општинске управе Општине Аранђеловац ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9 и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

          Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени објекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће се благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе Општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 13.09.2023.године.

Previous PostNext Post