Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
Изградња соларне електране „Солар I Даросава“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за имовинско-правне односе и
стамбено-комуналне послове
Број: 501-39/2024-05
Датум: 21.03.2024.године

На основу чл. 10 став 1. а у вези са чл. 29. став 1 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије “, број 135/04, 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да су носиоци пројекта: Мома Ћирић (Инвеститор и власник парцеле) ул. Краља Петра Првог број 53, 34300 Аранђеловац и Зоран Тодоровић (финансијер) ул. Књаза Милоша број 186/2, 34300 Аранђеловац, поднели Општинској управи општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсеку за имовинско-правне односе и стамбено-комуналне послове Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња соларне електране „Солар I Даросава“ излазне активне снаге 990 kW са припадајућом трафостаницом ТС1 снаге 1250 kVA на к.п.бр. 3161 К.О. Партизани, општина Аранђеловац, адреса пројекта: ул. Светолика Ранковића бб, Даросава, општина Аранђеловац, заведен под бројем: 501-39/2024-05 од 12.03.2024.године

         Представници заинтересоване јавности, заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину Захтева сваког радног дана од 09 до 14 часова у периоду од 21.03.2024.године до 30.03.2024.године у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9 и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

          Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени објекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће се благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 21.03.2024.године.

Previous PostNext Post