ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА “Левак” д.о.о. Буковик

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за имовинско-правне односе
и стамбено-комуналне послове
Број: 501-70/2023-05
Датум: 30.11.2023.године

На основу члана 63. и 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – др. закон и 35/2023), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ
ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне  послове, Одсеку за имовинско-правне односе и стамбено-комуналне послове као надлежном органу Оператер постројења „Левак“ д.о.о. из Буковика ул. Радована Јоксимовића-Ђула бр. 37-Буковик, Аранђеловац поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији кп.бр. 856/5 К.О. Буковик, Општина Аранђеловац, заведен под бројем: 501-70/2023-05 од 27.10.2023.године који је допуњен 17.11.2023.године

       Активности које овај оператер предузима су:

       Управљање неопасним отпадом- складиштење неопасног отпада- индексни бројеви отпада: 02 01 10-отпад од метала, 10 10 08- језгра и калупи за ливљење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07, 12 01 01- стругање и обрада ферометала, 12 01 03- стругање и обрада обојених метала, 15 01 04- метална амбалажа, 16 01 06- отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте, 16 01 17- ферозни метал, 16 01 18- обојени метал, 17 04 01- бакар, бронза, месинг, 17 04 02- алуминијум, 17 04 03- олово, 17 04 04- цинк, 17 04 05- гвожђе и челик, 17 04 06- калај, 17 04 07- мешани метали, 19 10 01- отпад од гвожђа и челика, 19 10 02- отпад од обојених метала, 19 12 02- метали који садрже гвожђе, 19 12 03- обојени метали, 20 01 40- метали.

      Управљање неопасним отпадом-третман неопасног отпада: процес трансформације у оквиру кога се ручним или машинским путем отпадне материје доводе у стање секундарних сировина спремних за даљи технолошки процес. Након третмана, у постројењу се генерише отпад-непрерађена шљака.

         Комплекс на коме се складишти и третира неопасан отпад се налази на катастарској парцели број 856/5 К.О. Буковик.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 30.11.2023.године до 30.12.2023.године, у просторијама Општинске управе Општине Аранђеловац ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења на истој адреси или на е-mail: odsekzzs.arandjelovac@gmail.com

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе Општине Аранђеловац и на веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 30.11.2023.године.

Previous PostNext Post