ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ : “Baumit” d.o.o. број: 501-49/2023-05

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за имовинско-правне односе
и стамбено-комуналне послове
Број: 501-49/2023-05
Датум: 06.09.2023.године

На основу члана 25 и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09)  даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носиоцу пројекта, предузећу: „Baumit“ d.o.o. ул. Смедеревски пут 25К, 11130 Београд, дана 04.09.2023.године Решењем број: 501-49/2023-05, Општинска управа, Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсек за имовинско-правне односе и стамбено-комуналне послове, дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: Фабрика за производњу сувих производа на катастарској парцели број 1101 КО Бања, ул. Венчачки пут бб, 34300 Аранђеловац.

              Главни разлози на којима се одлука заснива се могу видети у Решењу, као и Студији у којој су дате мере које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја који се у целости могу преузети са следеће адресе (www.arandjelovac.rs).   

               Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе Општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 06.09.2023.године

Previous PostNext Post