Обавештење Министарства заштите животне средине, “Беаз-Плус” д.о.о. из Аранђеловца-захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – 08.09.2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за имовинско-правне односе
и стамбено-комуналне послове
Број: 501-61/2023-05
Датум: 08.09.2023.године

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09), Општинa Аранђеловац, Општинска управа, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсек за имовинско-правне односе и стамбено-комуналне послове даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Носилац пројекта, предузеће: „Беаз – Плус“ д.о.о. из Аранђеловца , ул. Краља Петра Првог бр. 29 34300 Аранђеловац поднео је Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Експлоатације мермера, кречњака и доломита као карбонатне сировине и сировине за ТГК из лежишта „Виногради“,  на к.п. бр. 3323, 3324, 3325, 3326/1, 3326/2, 3326/3, 3326/4, 3327/1, 3327/2, 3327/3, 3327/4, 3328, 3329, 3332/1, 3332/2, 3333, 3334, 3335, 3337, 3338/2, 3339, 3351/4, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354, 3355/1, 3355/2, 3356/1, 3356/2, 3357/2, 3359, 3407/1, 3416, 3417/1, 3417/2, 3418, 3420, 3421, 3422/1, 3422/2, 3422/3, 3424/2, 3424/3, 3424/4 , 3425 и 3427/6, КО Бања, СО Аранђеловац, дана 23.08.2023. године, заведен под бројем 353-02-3250/2023-03.

          Обавештавају се јавност, заинтересовани органи и организације да се увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија бр. 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске управе Аранђеловац, ул. Венац слободе 10, као и на веб сајту Министарства.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Служ.гласник РС“, бр. 69/2005)  примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 29.09.2023.године са почетком у 10:00 часова биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Општинске управе Аранђеловац у малој сали Општине Аранђеловац (Венац слободе бр. 10, II спрат).

Previous PostNext Post