ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинско веће општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10., 34 300 Аранђеловац оглашава отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Аранђеловац у поступку прикупљања писмених понуда.

Отуђује се грађевинско земљиште у јавној својини општине Аранђеловац, ближе описано и означено као:

–       кп. бр. 2484/1, у пов. од 0.03,76ха уписано у Лн. бр. 7458 КО Аранђеловац, делом земљиште под делом зграде (2м2) делом земљиште уз зграду – објекат (површине 374 м2); основне намене према ПГР за насељено место Аранђеловац-становање средњих густина-вишепородично, услуге, трговина на мало, угоститељство, туризам пансионског типа, спорт и рекреација, зеленило, мањи производни објекти који не угрожавају животну средину.

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком – Понуда за куповину непокретности у јавној својини општине Аранђеловац, НЕ ОТВАРАТИ, на следећу адресу: Општина Аранђеловац,  ул. Венац Слободе бр. 10,  34 300 Аранђеловац,  Комисија  за  спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Аранђеловац.

Цео текст огласа можете погледати ОВДЕ

Previous PostNext Post