ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 08.05.2023.


ОДЛУКА

На основу члана 48. став 1. Одлуке о јавној својини општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 8/2019 и 10/2022) и Одлуке о покретању поступка отуђења покретних ствари-моторних возила у јавној својини општине Аранђеловац Општинског већа општине Аранђеловац бр. 06-305/2023-01-3 од 05.05.2023. године,

Општинско веће општине Аранђеловац утврдило је

ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

 1. Општина Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10, МБ 07184549, ПИБ 101486788, жиро рачун број 840-107640-24, коју заступа председник Општине Бојан Радовић ( у даљем тексту: Општина), објављује јавни позив за прикупљање писмених понуда за отуђење покретне ствари из јавне  својине општине Аранђеловац.
 2. Начин отуђења покретне ствари из јавне својине је путем прикупљања писмених понуда.
 3. Отуђује се покретна ствар:

–           путничко возило марке: ZASTAVA, модел: 101 SKALA 55, боја: 6Д ЗЕЛЕНА ТАМНА, број шасије: VX1128A0001111005, број мотора: 128A0641615044, снага мотора: 40.4 KW, запремина мотора: 1.116cm3, маса: 835 kg, највећа дозвољена маса: 1235 kg,  број места за седење: 5, год. производње: 2007.

–           путничко возило марке: AUDI, модел: А6, боја: СИВА СВЕТЛА МЕТАЛИЗИРАНА, број шасије: WAUZZZUF1H027413, број мотора: BDW085143, снага мотора: 130 KW, запремина мотора: 2.393cm3, маса: 1.654 kg, највећа дозвољена маса: 2.105kg, број места за седење: 5, год. производње: 2006.

–           путничко возило марке: CHEVROLET, модел: AVEO 1.2, боја: 7M СИВА МЕТАЛ, број шасије: KL1SF69D9BB298842, број мотора: B12D1702243KC3, снага мотора: 62 KW, запремина мотора: 1.206cm3, маса: 1.165 kg, највећа дозвољена маса: 1.533kg, број места за седење: 5, год. производње: 2012.

–           аутобус марке: SCANIA, модел: IRIYAR PKB 124, боја: 0M Бела, број шасије: YSAKGX20001845186, број мотора: 6193249, снага мотора: 309KW, број осовина: 3, маса: 11.500 kg, највећа дозвољена маса: 25.000 kg, број места за седење: 50, год. производње: 2003.

Почетна, односно најнижа, купопродајна цена покретних ствари из члана 1. ове Одлуке утврђује се у висини садашње тржишне вредности предметних покретних ствари и то:

–           покретну ствар из члана 1. алинеја 1. ове Одлуке (путничко возило марке: ZASTAVA) у износу од 9.000,00 динара ( деветхиљададинара и нула пара);

–           покретну ствар из члана 1. алинеја 2. ове Одлуке ( путничко возило марке AUDI) у износу од 250.000,00 динара ( двестотинепедесетхиљададинара и нула пара);

–           покретну ствар из члана 1. алинеја 3. ове Одлуке ( путничко возило марке CHEVROLET) у износу од 24.000,00 динара ( двадесетчетирихиљадединара и нула пара);

–           покретну ствар из члана 1. алинеја 4. ове Одлуке ( аутобус марке SCANIA) у износу од 960.000,00 динара ( девтстотинашездесетхиљадединара и нула пара);

      Најповољнији понуђач (у даљем тексту: купац) купопродајну цену мора исплатити у целости пре закључења купопродајног уговора са Општином.

 1. Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача биће понуђени износ купопродајне цене.
 2. Депозит за учешће у поступку се одређује у висини од 10% од утврђене почетне цене, и има се уплатити на жиро рачун продавца 840-0000000589804-93, прималац Буџет општине Аранђеловац. Наведени депозит служи као средство обезбеђења озбиљности понуде. Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит урачунава у купопродајну цену, а осталим понуђачима се уплаћени депозитни износ враћа у року од 7 дана од дана закључења уговора о отуђењу предметних покретних ствари. Понуђачи су у обавези да у понуди наведу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита. Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и назив банке нису потпуни или тачни.
 3. У случају да најповољнији понуђач писаним  путем одустане  од дате  понуде  или по позиву не приступи закључењу уговора о купопродаји, губи право на повраћај уплаћеног депозитног износа, а одлука о избору најповољнијег понуђача се ставља ван снаге. Потврда о уплати депозита се обавезно прилаже уз писмену понуду.
 4. Пријаве се подносе Комисији за јавну својину општине Аранђеловац, у затвореним ковертама са назнаком „Писмена понуда за откуп покретне ствари из јавне својине општине Аранђеловац и мора да садрже: основни податак о возилу за које се даје понуда; доказ о уплати депозита; за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
 5. Понуде се подносе на адресу Општине, ул. Венац Слободе бр. 10, 34 300 Аранђеловац, са назнаком за Комисију за јавну својину општине Аранђеловац.
 6. Рок за подношење понуда је 26.05.2023. године до 12 часова.
 7. Отварање понуда ће бити одржано 26.05.2023. годинe у 13:30 часова у Малој сали Скупштине општине Аранђеловац.
 8. Непотпуне и неблаговремене понуде ће бити одбачене, и подносиоци таквих пријава немају право учешћа у поступку прикупљања понуда.
 9. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општине Аранђеловац, званичној интернет презентацији општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs и дневном листу „НОВОСТИ“ ( обавештење).
 10. Покретне ствари се могу погледати сваког дана у периоду од 12 до 15 часова уз претходну најаву лицу за контакт.
 11. Све информације о предметној ствари и поступку прикупљања писмених понуда могу се добити код лица за контакт- Живан Радисављевић, на контакт телефон: 0648669155.
 12. Један понуђач може поднети своју понуди и за више моторних возила, уз јасну назнаку која понуда се односи на које моторно возило.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Бр. 06-305-1/2023-01-3 од 05.05.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Бојан Радовић


ОГЛАС

На основу члана 48. став 1. Одлуке о јавној својини општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 8/2019 и 10/2022) и Одлуке о покретању поступка отуђења покретних ствари-моторних возила у јавној својини општине Аранђеловац Општинског већа општине Аранђеловац бр. 06-305/2023-01-3 од 05.05.2023. године,

Општинско веће општине Аранђеловац утврдило је

ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

 1. Општина Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10, МБ 07184549, ПИБ 101486788, жиро рачун број 840-107640-24, коју заступа председник Општине Бојан Радовић ( у даљем тексту: Општина), објављује јавни позив за прикупљање писмених понуда за отуђење покретне ствари из јавне  својине општине Аранђеловац.
 2. Начин отуђења покретне ствари из јавне својине је путем прикупљања писмених понуда.
 3. Отуђује се покретна ствар:

–           путничко возило марке: ZASTAVA, модел: 101 SKALA 55, боја: 6Д ЗЕЛЕНА ТАМНА, број шасије: VX1128A0001111005, број мотора: 128A0641615044, снага мотора: 40.4 KW, запремина мотора: 1.116cm3, маса: 835 kg, највећа дозвољена маса: 1235 kg,  број места за седење: 5, год. производње: 2007.

–           путничко возило марке: AUDI, модел: А6, боја: СИВА СВЕТЛА МЕТАЛИЗИРАНА, број шасије: WAUZZZUF1H027413, број мотора: BDW085143, снага мотора: 130 KW, запремина мотора: 2.393cm3, маса: 1.654 kg, највећа дозвољена маса: 2.105kg, број места за седење: 5, год. производње: 2006.

–           путничко возило марке: CHEVROLET, модел: AVEO 1.2, боја: 7M СИВА МЕТАЛ, број шасије: KL1SF69D9BB298842, број мотора: B12D1702243KC3, снага мотора: 62 KW, запремина мотора: 1.206cm3, маса: 1.165 kg, највећа дозвољена маса: 1.533kg, број места за седење: 5, год. производње: 2012.

–           аутобус марке: SCANIA, модел: IRIYAR PKB 124, боја: 0M Бела, број шасије: YSAKGX20001845186, број мотора: 6193249, снага мотора: 309KW, број осовина: 3, маса: 11.500 kg, највећа дозвољена маса: 25.000 kg, број места за седење: 50, год. производње: 2003.

Почетна, односно најнижа, купопродајна цена покретних ствари из члана 1. ове Одлуке утврђује се у висини садашње тржишне вредности предметних покретних ствари и то:

–           покретну ствар из члана 1. алинеја 1. ове Одлуке (путничко возило марке: ZASTAVA) у износу од 9.000,00 динара ( деветхиљададинара и нула пара);

–           покретну ствар из члана 1. алинеја 2. ове Одлуке ( путничко возило марке AUDI) у износу од 250.000,00 динара ( двестотинепедесетхиљададинара и нула пара);

–           покретну ствар из члана 1. алинеја 3. ове Одлуке ( путничко возило марке CHEVROLET) у износу од 24.000,00 динара ( двадесетчетирихиљадединара и нула пара);

–           покретну ствар из члана 1. алинеја 4. ове Одлуке ( аутобус марке SCANIA) у износу од 960.000,00 динара ( девтстотинашездесетхиљадединара и нула пара);

      Најповољнији понуђач (у даљем тексту: купац) купопродајну цену мора исплатити у целости пре закључења купопродајног уговора са Општином.

 1. Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача биће понуђени износ купопродајне цене.
 2. Депозит за учешће у поступку се одређује у висини од 10% од утврђене почетне цене, и има се уплатити на жиро рачун продавца 840-0000000589804-93, прималац Буџет општине Аранђеловац. Наведени депозит служи као средство обезбеђења озбиљности понуде. Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит урачунава у купопродајну цену, а осталим понуђачима се уплаћени депозитни износ враћа у року од 7 дана од дана закључења уговора о отуђењу предметних покретних ствари. Понуђачи су у обавези да у понуди наведу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита. Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и назив банке нису потпуни или тачни.
 3. У случају да најповољнији понуђач писаним  путем одустане  од дате  понуде  или по позиву не приступи закључењу уговора о купопродаји, губи право на повраћај уплаћеног депозитног износа, а одлука о избору најповољнијег понуђача се ставља ван снаге. Потврда о уплати депозита се обавезно прилаже уз писмену понуду.
 4. Пријаве се подносе Комисији за јавну својину општине Аранђеловац, у затвореним ковертама са назнаком „Писмена понуда за откуп покретне ствари из јавне својине општине Аранђеловац и мора да садрже: основни податак о возилу за које се даје понуда; доказ о уплати депозита; за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
 5. Понуде се подносе на адресу Општине, ул. Венац Слободе бр. 10, 34 300 Аранђеловац, са назнаком за Комисију за јавну својину општине Аранђеловац.
 6. Рок за подношење понуда је 26.05.2023. године до 12 часова.
 7. Отварање понуда ће бити одржано 26.05.2023. годинe у 13:30 часова у Малој сали Скупштине општине Аранђеловац.
 8. Непотпуне и неблаговремене понуде ће бити одбачене, и подносиоци таквих пријава немају право учешћа у поступку прикупљања понуда.
 9. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општине Аранђеловац, званичној интернет презентацији општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs и дневном листу „НОВОСТИ“ ( обавештење).
 10. Покретне ствари се могу погледати сваког дана у периоду од 12 до 15 часова уз претходну најаву лицу за контакт.
 11. Све информације о предметној ствари и поступку прикупљања писмених понуда могу се добити код лица за контакт- Живан Радисављевић, на контакт телефон: 0648669155.
 12. Један понуђач може поднети своју понуди и за више моторних возила, уз јасну назнаку која понуда се односи на које моторно возило.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Бр. 06-305-1/2023-01-3 од 05.05.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Бојан Радовић

Previous PostNext Post