Оглас – Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта на к.п.бр. 2905 и 2906/1, све из  К.О. Аранђеловац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Број: 350-206/2022-05
Датум: 08.09.2022.године
Венац слободе бр.10
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 63. став 2,  Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021), и чл.91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19), Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац,

О Г Л А Ш А В А
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта
 на к.п.бр. 2905 и 2906/1, све из  К.О. Аранђеловац,

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта на к.п.бр. 2905 и 2906/1, све из  К.О. Аранђеловац, урађен од стране Архиплан д.о.о. из Аранђеловца, ул.  Кнеза Михаила бр.66.

Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „НИКВЕЛ“ Д.О.О. из Београда, ул. Љутице Богдана бр.46.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације, путем писарнице општинске управе, доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац, ул. Венац слободе бр.10, 34300 Аранђеловац.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Јелена Стризовић, дипл.инж.арх. (канцеларија бр.5).

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у периоду од 15.09.2022. закључно са 22.09.2022.године у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац (хол првог спрата), сваког радног дана од 11 до 14 сати. Материјал ће бити доступан на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs)

Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

Previous PostNext Post