Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-88/2022-05
Датум:23.11.2022.године

            На основу члана 25 и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ  ДАТА САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ
О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носиоцу пројекта, предузећu БУКОВИЧКА БАЊА СТУБЛИНА“ ДОО, из Аранђеловца, ул.Илије Гарашанина бб,34300 Аранђеловац, дана 23.11.2022.године Решењем број:501-88/ 2022-05,од стране Општинскe управe ,Општине Аранђеловац, Одељењa за имовинско – правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсека  за послове  заштите животне средине , дата сагласност на Студију о процени утицаја на живтну средину пројеката:Реконструкција и доградња хотела „Шимадија“ у дели парка Буковичкре Бање на к.п. бр.1934/5 КО Аранђеловац,  на територији СО Аранђ-еловац

            Главни разлози на којима се одлука заснива се могу видети  у Решењу ,као и Студији  у којој су дате мере које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спре-чавања, смањења или отклањања штетних утицаја  који се у целости могу преузети са следеће адресе  (www. Arandjelovac.rs)       

Previous PostNext Post