Оглас процене утицаја пројекта на животну средину – ОБЛИК МТС ДOO Аранђеловац

Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број:501-50/2021-05
Датум:08.09.2021

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”ОБЛИК МТС” ДOO из Аранђеловца, ул.Букуљска бр.26, поднео Општинској управи ,Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсеку за послове зашти-те животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта:Изградња пословног објекта-хале за обраду камена у оквиру постојећег пословног комплекса за обраду камена , на к.п.бр.2170/4 и 2170/7 КО Бања, на територији СО Аранђеловац, заведен под бројем :501-50/2021-05

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 08.09.2021. до 18.09.2021.године, у просторијама Општинске ураве,Општине Аранђеловац ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана,од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на жи-вотну средину,о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе, Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs)дана дана 08.09. 2021. године.

Документaцију огласа можете видети и преузети овде:

Previous PostNext Post