Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-4/2022-05
Датум:21.02.2022

  На основу чл. 10. став 4,чл.14. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа ,Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсек  за послове  заштите животне средине ,обавештава јавност и заинтересоване органе и организације да је за носиоца пројекта, предузеће  „Banja Komerc Bekament“ d.o.o из Бање, ул.Краља Петра Првог бр.132, спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о про-цени утицаја на животну средину Пројекта:

-пословног објекта – хале за производњу екструдираног стиропора (стиродура),

-електроенергетског објекта – типска АБ трафостаница ЕББ-Д1 10(20)/0, 4kV, 2x1000kV,

-гасног објектабр Р1-надземни хоризонтални резервоар за складиштење гаса (изобутан Р600а,запремине 60м3) и

-објекат Р2-надземни резервоар за складиштење гаса(СО2,запремине 22м3),

 на к.п.бр.1843/8 КО Бања, на територији СО Аранђеловац,

У спроведеном поступку донето је Решење број :501-4/2022-05 од 21.02.2022 . године, да је за предметни пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину,истим решењем одређен је обим и садржај предметне студије  

            Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и организације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа. Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе, Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs) дана 21.02. 2022. године


Previous PostNext Post