На основу члана 48. став 1. Одлуке о јавној својини општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 8/2019) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 09/2008 и 5/2019 ),

Општинско веће опшине Аранђеловац, на седници одржаној дана 14.10.2022.године, донело је

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

Овом Одлуком покреће се поступак отуђења покретних ствари из јавне својине општине Аранђеловац ближе описаних и означених као:

  • ZASTAVA, модел: YUGO SKALA 101/55 PZK, боја: 3M ЦРВЕНА, број шасије: VX1128A0001096186, број мотора: 128A0641570363, снага мотора: 40 KW, запремина мотора: 1.116cm3, број осовина: 2, маса: 835 kg, највећа дозвољена маса: 1235 kg, број места за седење: 5, год. производње: 2002, рег. ознака AR034-VT;
  • путничко возило марке: ZASTAVA, модел: 101 SKALA 55, боја: 3М ЦРВЕНА, број шасије: VX1128A0001099049, број мотора: 128A0641579808, снага мотора: 40.5 KW, запремина мотора: 1.116cm3, број осовина: 2, маса: 835 kg, највећа дозвољена маса: 1235 kg,  број места за седење: 5, год. производње: 2003, рег. ознака AR034-VU.

Покретне ствари из претходног става биће отуђене из јавне својине општине Аранђеловац у поступку прикупљања писмених понуда јавним огласом.

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење покретних ствари из става 1. овог члана је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Почетна, односно најнижа, купопродајна цена покретних ствари из члана 1. ове Одлуке утврђује се у висини садашње тржишне вредности предметних покретних ствари и то:

  • покретну ствар из члана 1. алинеја 1. ове Одлуке (путничко возило марке: ZASTAVA) у износу од 8000,00 динара ( осамхиљададинара и нула пара);
  • покретну ствар из члана 1. алинеја 2. ове Одлуке ( путничко возило марке ZASTAVA 101) у износу од 8000,00 динара ( осамхиљададинара и нула пара).

Купопродајна цена непокретности из става 1. овог члана износи 80% од укупне купопродајне цене непокретности која је утврђена на основу Записника о процени тржишне вредности возила од стране вештака саобраћајне струке дипл. саоб.инж. Слободан Ђорђевић од дана 13.06.2022. године.

Члан 3.

Поступак отуђења непокретности из члана 1. ове Одлуке прикупљањем писмених понуда, спровешће Комисија за јавну својину општине Аранђеловац у складу са одредбама Одлуке о јавној својини општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 8/2019).

Комисија из става 1. овог члана има задатак да по окончаном поступку прикупљања писмених понуда, поднесе образложени предлог Општинском већу на основу кога Општинско Веће доноси коначну Одлуку о отуђењу покретних свари из јавне својине општине Аранђеловац.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“ .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број: 06-611/2022-01-3 од 14.10.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Бојан Радовић

Previous PostNext Post