Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије», бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21), члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Службени гласник Републике Србије», бр. 32/19), и Извештаја Комисије за планове Скупштине општине Аранђеловац 06-803-2/2022-01-2 од 30.11.2022. године, излаже на

ЈАВНИ УВИД

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА „ЗАБРЕЖЈЕ“ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац слободе бр. 10 у Аранђеловцу, I спрат, канцеларија бр.2, од 05. децембра 2022. године до 05. јануара 2023. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Материјал ће бити доступан и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs).
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 05. јануара 2023. године.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА нацрта Плана, одржаће се у читаоници Народне библиотеке «Свети Сава», ул. Љубићка бр.1 у Аранђеловцу, 21. децембра 2022. године у 11 часова.
По завршеном јавном увиду, дана 12. јануара 2023. године у 10 часова, одржаће се ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Аранђеловац, у згради Општинске управе општине Аранђеловац, ул. Венац слободе бр. 10 у Аранђеловцу, у Малој сали СО Аранђеловац, на II спрату. У току јавне седнице , сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине Општине Аранђеловац.

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послов

Документација

Previous PostNext Post