ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ПО+ПР+4, НА К.П. БР. 2901 и 2902 К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ.

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу стамбено – пословног објекта По+Пр+4, на кп.бр. 2901 и 2902 К.О. Аранђеловац, бр.350-32/21-05 од 27.01.2021.год. урађен од стране Инфоплан д.о.о, из Аранђеловца, ул.Ратних војних инвалида 4.
Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је ГРАДЊА ЗИДАР д.о.о., из Аранђеловца, ул. Господара вучића бр. 196 и Љиљана Добричић из Даросаве, општина Аранђеловац.
Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац, ул.Венац слободе бр. 10, 34300 Аранђеловац.
Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Александра Никитовић, дип.инж.арх. (канцеларија бр.2).
Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у периоду од 19.02.2021.закључно са 26.02.2021.године у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац (хол првог спрата), сваког радног дана од 11 до 14 сати. Материјал ће бити доступан на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs)
Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

Документа Јавне презентације можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post