Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број: 501-77/2022-05
Датум: 29.07.2022

            На основу чл. 10. став 4,чл.14. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа ,Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсек  за послове  заштите животне средине ,обавештава јавност и заинтересоване органе и организације да је за носиоца пројекта, предузеће „БУКОВИЧКА БАЊА СТУБЛИНА“ ДОО, из Аранђ-еловца, ул.Илије Гарашанина  бб,34300 Аранђеловац, спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта: Реконс-трукција и доградња хотела „Шимадија“ у дели парка Буковичкре Бање на к.п.бр. 1934/5 КО Аранђеловац,  на територији oпштине Аранђеловац,

У спроведеном поступку донето је Решење број :501-77/2022-05 од 29.07.2022 . године, да је за предметни пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину,истим решењем одређен је обим и садржај предметне студије  

            Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и организације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе, Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs) дана 29.07. 2022. године

Previous PostNext Post