На основу члана 27. став 14. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде, по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности бр. ЈП1/22, бр. 06-221/2022-01-3 од 31. маја 2022. године, и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 09/2008 и 05/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације на територији општине Аранђеловац, на седници одржаној 16.11.2022. године, донело је

О Д Л У К У

о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације на територији општине Аранђеловац за 2022. годину

1. БИРАЈУ СЕ крајњи корисници – грађани, за спровођење мера енергетске санације на територији општине Аранђеловац за 2022. годину, у свему као према Листи крајњих корисника бр. 06-411-2/2022-01-3 од 27. октобра 2022. године, која се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део, а коју је по истеку рока за подношење приговора на Прелиминарну листу бр. 06-411-1/2022-01-3 од 19. септембра 2022. године, сачињену након спроведеног Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова, а које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Аранђеловац за 2022. годину, бр. 06-411/2022-01-3 од 04. августа 2022. године, утврдила Комисија за реализацију мера енергетске санације на територији општине Аранђеловац.

2. Сваки изабрани крајњи корисник – грађанин из члана 1. ове Одлуке, дужан је да у року од 8 дана од дана пријема позива за потписивање тројног Уговора о суфинансирању мера енергетске санације породичне куће/стана исти потпише, или ће се у супротном сматрати да је одустао од учешћа у даљој имплементацији мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Аранђеловац у 2022. години. 

3. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Аранђеловац, гдин. Бојан Радовић, да у име општине Аранђеловац закључи тројне Уговоре о суфинансирању мера енергетске санације породичне куће/стана на територији општине Аранђеловац у 2022. години са изабраним директним корисницима – привредним субјектима и крајњим корисницима – грађанима из члана 1. ове Одлуке.

4. ЗАДУЖУЈУ СЕ Комисија за реализацију мера енергетске санације на територији општине Аранђеловац и Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Аранђеловац за реализацију ове Одлуке.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“, на огласној табли Општинске управе општине Аранђеловац, као и на званичној интернет страници општине Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број: 06-743/2022-01-3 од 16.11.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Бојан Радовић,с.р.

Previous PostNext Post