Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-78/2022-05
Датум:11.08.2022

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

           

Општинска управа ,Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсек  за послове  заштите животне средине ,обавештава јавност и заинтересоване органе и организације да је за носиоца пројекта ”A1 Srbija” d.o.o из Београда, ул. Милутина Миланковића бр.1ж, 11070 Нови Београд, ,донето Решење број: 501-78/2022-05, и спроведен поступ-ак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта: Реконструисане радио – базне станице „KG3126-03 KG-Aranđelovac-3“, GSM 900/UMTS2100/LTE1800 / LTE2100/LTE800, постављене на антенском стубу на К.п. бр . 4042/20 КО Аранђеловац , ул. Вишеградска  бр.1, 34300 Аранђеловац,

 У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потр-ебна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 114/08).

            Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и организације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе, Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs) дана 11.08. 2022. године


Previous PostNext Post