РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број: 501-6/2023-05
Датум: 03.03.2023.године

На основу чл. 10 став 1. а у вези са чл. 29. став 1 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије “, 135/04, 36/09) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

          Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће: „Винарија Венчац“ д.о.о, Бања-Аранђеловац, ул. Краља Петра I бр. 132, поднело Општинској управи Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсеку за послове заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња објекта у функцији пољопривредне производње-производња вина у оквиру постојећег производног комплекса на кп.бр 1820, КО Бања на територији општине Аранђеловац, заведен под бројем: 501-6/2023-05 дана 25.01.2023.године а допуњен 23.02.2023.године

         Представници заинтересоване јавности, заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину захтева сваког радног дана од 09 до 14 часова у периоду од 03.03.2023.године до 13.03.2023.године у просторијама Општинске управе Општине Аранђеловац ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр 9 и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

          Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени објекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће се благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе Општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 03.03.2023.године.

Previous PostNext Post