Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-35/2022-05
Датум:14.03.2022.године

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „Kњаз Милош“ АД  Аранђеловац ул.Крћевачни пут бр.26, поднело Општинској управи ,Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско – правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове,Одсеку  за послове  заштите животне средине ,Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на живтну средину пројекат: Нова градња, доградња и реконструкција производног објекта у оквиру постојећег привредно индустриског комплекса “Књаз Милош“ на        к.п. бр.1021/1 и 1024/2 КО Бања, на територији СО Аранђеловац, заведен под бројем: 501-35/ 2022-05 дана 7.03.2022.године.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког рад-ног дана од 9 до 14 часова у периоду од 14.03.2022. до 24.03.2022.године, у простори-јама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана,од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на жи-вотну средину,о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 14.03. 2022. године

Previous PostNext Post