Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-32/2021-05
Датум:27.05.2021.године

 

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

         Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељењу за имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне  послове, Одсеку за послове  заштите животне средине ,као надлежном органу Оператер пост-ројења за управљање отпадом ”ECOPLEX” DOO ARANĐELOVAC, са седиштем у ул. Видовданска бр.2 поднело је Захтев за издавање дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада на локацији Кп.бр. 1165/3 КО Бања Општина Аранђеловац, заведен под бројем :501-32/2021-05 од 21.05.2021. године.

Активност коју овај оператер предузима  је управљање неопасним отпадом, из термоенергетских постројења,(каталошки број отпада:10 01 02 –летећи пепео од угља), складиштење и третман–увођење неопасног отпада у постојећи процес производње пр-ашкастих грађевинских материјала.Отпад се у производни процес додаје као пунилац.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 27.05.2021. до 07.06.2021.године, у прост-оријама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђел-овцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 27.05. 2021.године

Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post