Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број:501-65/2021-05
Датум:05.11.2021.године

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон),даје следеће :

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА  

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељењу за имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне посло-ве, Одсеку за послове  заштите животне средине ,као надлежном органу  Оператер постројења за управљање отпадом „UNIVERZUM CIGLANA“DOO ARANĐELOVAC, Привредно друштво за производњу грађевинског материјала са седиштем у ул. Крћевачки пут бб, 34300 Аранђеловац, поднело је Захтев за издавање дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада на локацији Кп.бр. 1590/1,1590/2, 1591/1,1591/2,1591/3, 1591/4,1591/5,1591/6,1591/7,1591/8 и 1591/9 све КО Врбица Општина Аранђеловац, заведен под бројем :501-65/2021-05 од 02.11.2021.године.

Активност коју овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом , 10 01 01-пепо,шљака и прашина од угља (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04 )  (примарно);и 10 01 02 –летећи пепео од угља (алтернативно), складиштење и термич-ки третман увођење у постојећи процес производ грађевинског материјала опекарских производа: гитер блокова, преградних блокова,ферт испуне, каналица, фасадне опеке тенист и наврат-нице.Отпад се у производни процес додаје као испошћивач.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 05.11.2021. до 15.11.2021.године, у просто-ријама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)  дана 05.11. 2021. године

 

  

Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:


Previous PostNext Post