Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број: 501-88/2022-05
Датум:19.09.2022

На основу члана 20 и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ
О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

           

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта,предузеће БУКОВИЧКА БАЊА СТУБЛИНА“ ДОО, из Аранђеловца, ул.Илије Га-рашанина бб,34300 Аранђеловац поднело Општинској управи,Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско – правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено комуналне послове ,Одсеку  за послове  заштите животне средине ,Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на живтну средину пројекат: Реконструкција и доградња хотела „Шумадија“ у дели парка Буковичкре Бање на к.п. бр.1934/5 КО Аран-ђеловац,  на територији СО Аранђеловац, заведен под бројем: 501-88/ 2022-05 дана 31.08.2022. године

            Јавни увид у предметну Студију ,заинтересована јавност може да изврши  сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 19.09.2022. до 10.10.2022.године, у просто-ријама Општинске ураве, Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9. на интернет страни општине Аранђеловац  (www. arandjelovac.rs) .

         Заинтересована јавност мишљење у вези с предметном Студијом може да достави у писаној форми, електронски на адресу odsekzzs.arandjelovac@gmail.сom, односно поштом или лично  у просторије Сужбе (закључно са 10.10.2022.године)

            Јавна презентација Студије и јавна расправа одржаће се  10.10.2022.године  са почетком у 12:00 часова у малој сали Општине Аранђеловац (Венац слободе бр.10, III спрат) Јавној расправи и презентацији Студије присуствоваће носилац пројекта.

Обавештење и Студија објављено на огласној табли Општинске управе ,Општ-ине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана  19.09.2022. године.


Previous PostNext Post