Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-89/2022-05
Датум:16.09.2022

На основу члана 20 и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ
О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

           

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта,предузеће „Kњаз Милош“ А.Д. Аранђеловац ул. Крћевачни пут бр.26, поднело Општинској управи,Општине Аранђеловац,Одељењу за имовинско – правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсеку  за послове  зашти-те животне средине ,Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на живтну средину пројекат: Нова градња, доградња и реконструкција комплекса објекта за производњу и складиштење, Фаза I, на  1024/2 КО Бања, на територији СО Аранђеловац, заведен под бројем: 501-89/ 2022-05 дана 02.09.2022.године

            Јавни увид у предметну Студију ,заинтересована јавност може да изврши  сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 16.09.2022. до 06.10.2022.године, у просто-ријама Општинске ураве, Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђело-вцу, приземље, канцеларија бр. 9. на интернет страни општине Аранђеловац  (www. arandjelovac.rs) .

         Заинтересована јавност мишљење у вези с предметном Студијом може да достави у писаној форми, електронски на адресу odsekzzs.arandjelovac@gmail.сom, односно поштом или лично  у просторије Сужбе (закључно са 06.10.2022.године)

            Јавна презентација Студије и јавна расправа одржаће се  06.10.2022.године  са почетком у 12:00 часова у малој сали Општине Аранђеловац (Венац слободе бр.10, III спрат) Јавној расправи и презентацији Студије присуствоваће носилац пројекта.

Обавештење и Студија објављено на огласној табли Општинске управе ,Општ-ине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана  16.09.2022. године


Previous PostNext Post