Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број: 501-85/2022-05
Датум: 01.09.2022.године

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон),даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

           

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељењу за имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне посло-ве, Одсеку за послове  заштите животне средине, као надлежном органу  Оператер постројења за управљање отпадом ,,Унион промет плус“ доо Аранђеловац са седиштем у улици Крћевачки пут бр. 68, 34 300 Бања , поднело је Захтев за издавање – обнављање дозволе за складиштење третман неопасног отпадана локацији Кп.бр. 1147/4 КО Бања Општина Аранђеловац, заведен под бројем: 501-85/2022-05 од 24.08.2022.године.

Активност коју овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом , 15 01 03 –дрвена амбалажа.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 01.09.2022. до 10.09.2022.године, у просто-ријама Општинске ураве, Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)  дана 01.09. 2022. године


Previous PostNext Post