Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број: 501-82/2022-05
Датум: 05.08.2022

На основу члана 20 и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

           

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „Tелеком Србија “а.д из Београда , ул.Таковска  бр. 32, поднео Општинској управи,Општине Аранђеловац,Одељењу за имовинско – правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсеку  за послове  зашти-те животне средине ,Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на живтну средину пројекатa:Базне станице мобилне телефоније “КGU86, KGL86, KGO86 Aranđelovac-Kneza Mihaila (Maxi)“ на к.п.бр.2750 КО Аранђеловац,на територ-ији града Аранђеловаца ул.Кнеза Михаила бр.88-90,заведен под бројем:501-82/ 2022-05 дана 27.07.2022.године.

            Јавни увид у предметну Студију ,заинтересована јавност може да изврши  сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 05.08.2022. до 25.08.2022.године, у просто-ријама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђело-вцу, приземље, канцеларија бр. 9. на интернет страни општине Аранђеловац  (www. arandjelovac.rs) .

         Заинтересована јавност мишљење у вези с предметном студијом може да достави у писаној форми, електронски на адресу odsekzzs.arandjelovac@gmail.сom, односно поштом или лично  у просторије Сужбе (закључно са 25.08.2022.године)

            Јавна презентација Студије и јавна расправа одржаће се  31.08.2022.године  са почетком у 12:00 часова у малој сали Општине Аранђеловац (Венац слободе бр.10, III спрат) Јавној расправи и презентацији Студије присуствоваће носилац пројекта.

Обавештење и Студија објављено на огласној табли Општинске управе ,Општ-ине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана  05.08.2022. године


Previous PostNext Post