Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-19/2021-05
Датум:31.03.2021

            На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, Производно трговинска радња “ПАПИРПЛАСТ“ из Аранђеловца,ул.Краља Петра Првог бр.6, поднела Општинској управи ,Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-конуналне послове , Одсеку за послове  заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта:Пословни објекат за складиш-тење и дораду полиетиленске амбалаже са административним просторем, на к.п. бр. 1682/1 КО Бања, на територији СО Аранђеловац, заведен под бројем :501-19/ 2021-05.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког рад-ног дана од 9 до 14 часова у периоду од 31.03.2021. до 10.04.2021.године, у просто-ријама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранел-овцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана,од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на жи-вотну средину,о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)  дана 31.03. 2021. године

 

Документа Обавештења можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post