Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број:501-91/2022-05
Датум:07.11.2022.године

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ОПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „ПЕШТАН“ДОО БУКОВИК ул.1300 Каплара бр.189, 34301 Буковик поднело Општинској управи ,Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове,Одсеку  за послове  заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на живтну средину пројекат: Производни објекта П5/2 са анексом за производ-њу фитинга за нискоградњу и високоградњу, у оквиру производног комлекса „Пештан“ доо,Буковик, изграђеног на кп.бр.583/2 КО Буковик , територија СО Аранђеловац, заведен под бројем: 501-91/ 2022-05 дана 23.09.2022. године, допуњен 21.10. 2022. године.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког рад-ног дана од 9 до 14 часова у периоду од 07.11.2022. до 27.11.2022.године, у простори-јама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана,од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на жи-вотну средину,о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 07.11. 2022. године


Previous PostNext Post