Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-4/2022-05
Датум:31.01.2022

            На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О
ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „Banja Komerc Bekament“ d.o.o из Бање, ул.Краља Петра Првог бр.132, поднео Општинској управи ,Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско – правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсеку  за послове  заштите животне средине ,Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на живтну средину пројекат изградње:

-пословног објекта – хале за производњу екструдираног стиропора (стиродура),
-електроенергетског објекта – типска АБ трафостаница ЕББ-Д1 10(20)/0, 4kV, 2x1000kV,
-гасног објектабр Р1-надземни хоризонтални резервоар за складиштење гаса(изобутан Р600а,запремине 60м3) и
-објекат Р2-надземни резервоар за складиштење гаса(СО2,запремине 22м3),

 на к.п.бр.1843/8 КО Бања, на територији СО Аранђеловац, заведен под бројем :501-4/ 2022-05 дана 20.01.2022.године.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког рад-ног дана од 9 до 14 часова у периоду од 31.01.2022. до 10.02.2022.године, у простори-јама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана,од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на жи-вотну средину,о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 31.01. 2022. године


Previous PostNext Post