Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број:501-66/2021-05
Датум:18.11.2021.године

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ
ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

.
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељењу за имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсеку за послове заштите животне средине ,као надлежном органу Оператер пост-ројења за управљање отпадом ”BANJA COMERC BEKAMENT” DOO ARANĐELOVAC, са седиштем у ул.Краља Петра првог бр.132,34304 Бања поднео је Захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада на локацији Кп.бр. 1843/8 КО Бања Општина Аранђеловац, заведен под бројем :501-66/2021-05 од 09.11.2021. године.
Активност коју овај оператер предузима је управљање неопасним отпадом, Од-падним стиропором из процеса сопствене производње( каталошки број отпада:17 06 04 –изолациони материјали од оних наведених у 17 06 01 и17 06 03), третман–увођење неопасног отпада у постојећи процес производње експандираног полистирена (стиро-порапр).У постројењу ће се третирати само отпадни стиропор из сопствене произв-одње.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 18.11.2021. до 28.11.2021.године, у прост-оријама Општинске ураве,Општине Аранђеловац ул. Венац слободе бр.10 у Аранђел-овцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 18.11. 2021.године


Previous PostNext Post