Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-80/2021-05
Датум:28.02.2022

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”A1 Srbija” d.o.o из Београда, ул.Милутина Миланковића бр.1ж, 11070 Нови Београд, поднео Општинској управи ,Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсеку  за послове  заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину Пројекта:Реконструкције радио-базне станице „KG3125-01 KG-Aranđelovac-2“,GSM900/UMTS2100/LTE800/LTE2100, постав-љене на равном крову стамбене зграде  на к.п.бр.2000/2 КО Аранђеловац ,ул.Илије Га-рашанина бр.4, 34300 Аранђеловац, заведен под бројем :501-80/2021-05.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 28.02.2022. до 10.03.2022.године, у просторијама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, пр-иземље, канцеларија бр.9,и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана,од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на жи-вотну средину,о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 28.02. 2022. године


Previous PostNext Post