Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број:501-66/2021-05
Датум:06.12.2021.године
На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09,
88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон),даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ
ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

.
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељење за
имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне послове,
Одсек за послове заштите животне средине ,као надлежни орган, Оператеру построња
за управљање отпадом ”BANJA COMERC BEKAMENT” DOO ARANĐELOVAC, са седиш-
тем у ул.Краља Петра првог бр.132,34304 Бања, издало дозволу за третман неопасног
отпада на локацији Кп.бр. 1843/8 КО Бања Општина Аранђеловац, решење број:501-66/
2021-05 од 6.12.2021. године.
Активност коју овај оператер предузима је управљање неопасним отпадом, Од-
падним стиропором из процеса сопствене производње( каталошки број отпада:17 06 04
–изолациони материјали од оних наведених у 17 06 01 и17 06 03), третман–увођење
неопасног отпада у постојећи процес производње експандираног полистирена (стиро-
порапр).У постројењу ће се третирати само отпадни стиропор из сопствене произв-
одње.
Заинтересована јавност може да изврши увид у списе премета и решење,
сваког радног дана од 9 00 до 14 00 часова у периоду од 06.12.2021. до 21.12.2021.
године, у просторијама Општинске ураве,општине Аранђеловац ул. Венац Слободе
бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9.
Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и органи-
зације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а
подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,oпштине Аранђе-
ловац и на интернет страни општине Аранђеловац ( www.arandjelovac.rs ) дана 06.12.
2021.године.


Previous PostNext Post