Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број:501-65/2021-05
Датум:30.11.2021.године

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон),даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О  ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

.

         Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне  послове, Одсек за послове  заштите животне средине ,као надлежни орган, Оператеру построња за управљање отпадом „UNIVERZUM CIGLANA“DOO ARANĐELOVAC, Привредно друштво за производњу грађевинског материјала са седиштем у ул.Крћевачки пут бб, 34300 Аранђеловац, (регистровано у АПР-у,са матичним бројем:07113200) издало Инт-егралну дозволу за складиштење и третман неопасног отпадана локацији Кп.бр. 1590/1,1590/2, 1591/1,1591/2, 1591/3, 1591/4,1591/5,1591/6,1591/7,1591/8 и 1591/9 све КО Врбица Општина Аранђеловац, , решење број:501-65/2021-05 од 30.11.2021. године.

Активност коју овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом , 10 01 01-пепо,шљака и прашина од угља (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04 )  (примарно);и 10 01 02 –летећи пепео од угља (алтернативно), складиштење и термич-ки третман –увођење у постојећи процес производ грађевинског материјала опекарских производа: гитер блокова, преградних блокова,ферт испуне, каналица, фасадне опеке тенист и навратнице.Отпад се у производни процес додаје као пуниоц.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у списе премета и решење, сваког радног дана од 9 00 до 14 00 часова у периоду од 30.11.2021. до 15.12.2021. године, у просторијама Општинске ураве,општине Аранђеловац  ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9.

Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и органи-зације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,oпштине Аранђе-ловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 30.11. 2021.године.

Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post