Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-32/2021-05
Датум:25.06.2021.године

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон),даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О  ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ
ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

         Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне  послове, Одсек за послове  заштите животне средине ,као надлежни орган, Оператеру построња за управљање отпадом ”ECOPLEX” DOO ARANĐELOVAC, са седиштем у ул. Видов-данска бр.2, (регистровано у АПР-у,са матичном бројем:21335983 ) издало Интегралну дозволу за складиштење и третман неопасног отпадана локацији Кп.бр.1165/3 КО Бања Општина Аранђеловац, решење број:501-32/2021-05 од 24.06.2021. године.

Активност коју овај оператер предузима  је управљање неопасним отпадом, из термоенергетских постројења,(каталошки број отпада:10 01 02 –летећи пепео од угља), складиштење и третман–увођење неопасног отпада у постојећи процес производње пр-ашкастих грађевинских материјала.Отпад се у производни процес додаје као пунилац.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у списе премета и решење, сваког радног дана од 9 00 до 14 00 часова у периоду од 25.06.2021. до 10.07.2021. године, у просторијама Општинске ураве,општине Аранђеловац  ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9.

Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и органи-зације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,oпштине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 25.06. 2021.године


Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post