Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број:501-85/2022-05
Датум:31.10.2022.године

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон),даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О  ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

           

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсек за послове заштите животне средине ,као надлежни орган, Оператеру построња за управљање отпадом ,,Унион промет плус“ доо Аранђеловац са седиштем у улици Крћевачки пут бр.68,34 300 Бања (регистровано у АПР-у,са матичним бројем:20485205) издало Интегралну дозволу за складиштење и третман неопасног отпада на локацији локацији Кп.бр. 1147/4 КО Бања Општина Аранђеловац, решење број:501-85/2022-05 од 31.01.2022. године.

Активност коју овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом , 15 01 03 –дрвена амбалажа.
Заинтересована јавност може да изврши увид у списе премета и решење, сваког радног дана од 9 00 до 14 00 часова у периоду од 31.10.2022. до 15.11.2022. године, у просторијама Општинске ураве,општине Аранђеловац ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9.

Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и органи-зације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,oпштине Аранђе-ловац и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 31.10. 2022.године.


Previous PostNext Post