Оглас процене утицаја пројекта на животну средину – ОБЛИК МТС ДOO Аранђеловац

Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број:501-50/2021-05
Датум:14.10.2021.год

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа ,Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсек  за послове  заштите животне средине ,обавештава јавност и заинтересоване органе и организације да је за носиоца пројекта, предузеће “ОБЛИК МТС“ ДОО из Аранђеловца,ул.Букуљска  бр.1, донето Решење број: 501-50/2021-05, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта – Изградња пословног објекта-хале за обраду камена  у оквиру постојећег пословног  комплекса за обраду ка-мена , на к.п.бр.2170/4 и 2170/7 КО Бања, на територији СО Аранђеловац,

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и ста-ндарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, каракт-еристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у об-зир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и органи-зације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављи-вањаовог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе, Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs) дана 14.10. 2021. године

Документaцију огласа можете видети и преузети овде:

Previous PostNext Post