ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ “Пештан” д.о.о. Буковик, БР: 501-21/23-05

Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број: 501-21/2023-05
Датум: 03.05.2023.године

На основу члана 25 и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носиоцу пројекта, предузећу „Пештан“ д.о.о. КО Буковик општина Аранђеловац ул. 1300 Каплара бр.188, дана 27.04.2023.године Решењем број: 501-21/2023-05, Општинска управа, Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсек за послове заштите животне средине, дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: Изградња соларне електране снаге 7997 kW на крововима производног комплекса фирме „Пештан“ д.о.о. Буковик и изградња трафостанице 20/0,4 kV општина Аранђеловац, на кат.парц.бр. 528/1, 413/3, 415/5, 414/4 КО Буковик, на територији општине Аранђеловац.
Главни разлози на којима се одлука заснива се могу видети у Решењу, као и Студији у којој су дате мере које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја који се у целости могу преузети са следеће адресе (www.arandjelovac.rs).

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе Општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 03.05.2023.године

Previous PostNext Post