ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ “Пештан” д.о.о. Буковик

Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број: 501-19/2023-05
Датум: 25.04.2023.године

На основу члана 25 и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носиоцу пројекта, предузећу „Пештан“ д.о.о. КО Буковик општина Аранђеловац ул. 1300 Каплара бр.189, дана 21.04.2023.године Решењем број: 501-19/2023-05, Општинска управа, Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсек  за послове заштите животне средине, дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: Производни објекат П5/2 са анексом за производњу фитинга за нискоградњу и високоградњу у оквиру производног комплекса Пештан д.о.о. Буковик, укупне бруто грађевинске површине 1.865,57 изведеног на кп.бр. 583/2 КО Буковик на животну средину на територији општине Аранђеловац.

            Главни разлози на којима се одлука заснива се могу видети у Решењу, као и Студији у којој су дате мере које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја који се у целости могу преузети са следеће адресе (www.arandjelovac.rs).    

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе Општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 25.04.2023.године

Previous PostNext Post