Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-35/2022-05
Датум:04.04.2022.године

На основу чл. 10. став 4, чл.14. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ОПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа ,Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсек  за послове  заштите животне средине ,обавештава јавност и заинтересоване органе и организације да је за носиоца пројекта, предузеће  „Kњаз Милош“ АД  Аранђеловац ул.Крћевачни пут бр.26, спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о про-цени утицаја на животну средину Пројекта: Нова градња, доградња и реконструкција производног објек-та у оквиру постојећег привредно индустриског комплекса “Књаз Милош“ на катастар-ским парцелама  број: 1021/1 и 1024/2 КО Бања, на територији СО Аранђеловац,

У спроведеном поступку донето је Решење број :501-35/2022-05 од 04.04.2022 . године, да је за предметни пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину,истим решењем одређен је обим и садржај предметне студије  

            Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и организације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе, Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs) дана 04.04. 2022. године

Previous PostNext Post