Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-55/2022-05
Датум:30.06.2022.године

            На основу члана 25 и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ  ДАТА САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ
О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носиоцу пројекта, предузеће „Banja Komerc Bekament“ d.o.o из Бање, ул.Краља Петра Првог бр. 32, дана 30.06.2022.године Решењем број:501-55/2022-05, Општинска управа,Општине Аранђеловац,Одељење за имовинско – правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсек  за послове  заштите животне средине , дата сагл-асности на Студије о процени утицаја на живтну средину пројекат изградње:

 -пословног објекта – хале за производњу екструдираног стиропора (стиродура),

-електроенергетског објекта – типска АБ трафостаница ЕББ-Д1 10(20)/0, 4kV, 2x1000kV,

-гасног објектабр Р1-надземни хоризонтални резервоар за складиштење гаса(изобутан Р600а,запремине 60м3) и

-објекат Р2-надземни резервоар за складиштење гаса(СО2,запремине 22м3), на  Кп. бр. 1843/8 КО Бања,

            Главни разлози на којима се одлука заснива се могу видети  у Решењу ,као и Студији  у којој су дате мере које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја  који се у целости могу преузети са следеће адресе  (www. Arandjelovac.rs)       

Previous PostNext Post