Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-7/2022-05
Датум:14.04.2022

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О
ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”CETIN” d.o.o из Београда, ул.Омладинских бригада бр.90, 11070 Нови Београд, поднело Општинској управи ,Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсеку  за послове  заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину Пројекта: Реконструкције радио-базне станице „Aranđelovac-6“, ради побољшања сигнала и квалитета мреже ( тросекторски антенски систем ,панелне антене типа ADU451602 за реализацију GU900/ L800/ LU2100 / L1800 по једна на сваком сектору) постављене на објекту затвореног базена хотела „Извор“ на к.п.бр.1530/6 КО Аранђеловац ,ул.Мишарска бб, 34300 Аранђеловац, заве-ден под бројем :501-7/2022-05.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 14.04.2022. до 24.04.2022.године, у просторијама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, пр-иземље, канцеларија бр.9,и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана,од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на жи-вотну средину,о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 14.04. 2022. године

Previous PostNext Post