Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-7/2022-05
Датум:16.05.2022

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Општинска управа ,Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсек  за послове  заштите животне средине ,обавештава јавност и заинтересоване органе и организације да је за носиоца пројекта предузеће ”CETIN” d.o.o. из Београда, ул.Омладинских бригада бр.90, 11 070 Нови Београд , донето Решење број: 501-7/2022-05, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину  Пројекта:Реконструкције радио-базне станице „Aranđelovac-6“, ради побољшања сигна-ла и квалитета мреже ( тросекторски антенски систем ,панелне антене типа ADU451602 за реализацију GU900/ L800/ LU2100 / L1800 по једна на сваком сектору) постављене на објекту затвореног базена хотела „Извор“ на к.п.бр.1530/6 КО Аранђеловац , ул. Ми-шарска бб, 34300 Аранђеловац,  

 У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потр-ебна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 114/08).

            Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и органи-зације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе, Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs) дана 16.05. 2022. године

Previous PostNext Post