Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број: 501-77/2022-05
Датум: 11.07.2022.године

            На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ОПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „БУКОВИЧКА БАЊА СТУБЛИНА“ ДОО, из Аранђеловца, ул.Илије Гарашанина  бб,34300 Аранђеловац,поднео Општинској управи ,Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено конуналне послове, Одсеку за послове  заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта:Реконструкција и доградња хотела „Шимадија“ у дели парка Буковичкре Бање на к.п. бр.1934/5 КО Аранђеловац,  на територији СО Аранђеловац, заведен под бројем :501-77/ 2022-05.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког рад-ног дана од 9 до 14 часова у периоду од 11.07.2022. до 21.07.2022.године, у простори-јама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана,од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на жи-вотну средину,о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)  дана 11.07. 2022. године

Previous PostNext Post